หัวโขน เป็นงานประณีตศิลปที่ทำขึ้นด้วยความสามารถในเชิงช่างและภูมิปัญญาไทย โขนพิพิธเป็นงานหัวโขนย่อส่วนขนาด 1:4
ซึ่งพยายามคงไว้ซึ่งรูปลักษณะของงานหัวโขนต้นแบบ แต่คงไม่อาจไปเปรียบเทียบในความละเอียดปราณีตของงานต้นแบบได้ เรา
จะพยายามสร้างสรรค์งานเพื่อเผยแพร่หัวโขนของไทย ให้เป็นที่รู้จักและชื่นชมในเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทย